Topic outline

 • Topic 1

  Тематика та плани лекцій з курсу «Психофізіологія»

  Для студентів напряму підготовки «Психологія»

  Викладачі: доцент Н.І. Тавровецька, асистент О.М. Танасійчук

  Лекція 1. Предмет фізіології ВНД та питання історії її розвитку.

  1. Фізіологія вищої нервової діяльності, історія розвитку.

  2. Завдання та принципи психофізіології.

  3. Основні методологічні принципи рефлекторної теорії І.П.Павлова.

  4. Методи дослідження функцій кори великих півкуль.

  5. Умовні та безумовні рефлекси.

  6. Аналітико-синтетична діяльність кори мозку.

  Лекція 2. Сприйняття, кодування і переробка інформації в нервовій системі.

  1. Поняття сприйняття. Загальні питання рецепції. Вчення І.П.Павлова про аналізатори.

  2. Нейроні коди та їх види. Психологія та психофізика сенсорних процесів.

  3. Загальні питання рецепції. Психофізіологічні аспекти відчуття.

  4. Абсолютний низький та абсолютний верхній порги відчуттів. Закон Вебера-Фехнера.

  5. Психофізіологічні аспекти сприймання. Концепція інформаційного синтезу Олексія Іваницького.

  6. Інформаційні процеси і їхні особливості в онтогенезі. Загальні уявлення про вікову динаміку сприйняття.

  Лекція 3. Увага, її психофізіологічний механізм.

  1. Загальна характеристика уваги. Властивості уваги. Мимовільна увага. Довільна увага.

  2. Моделі уваги: Д. Бродмента, А. Трейсман, Дж. Дойч і Д. Дойча.

  3. Орієнтовний рефлекс, види ОР.

  4. Локалізація головних „центрів” уваги. Теорія М. Познера.

  Лекція 4. Психофізіологія пам’яті.

  1. Визначення пам'яті, види пам'яті. Теорії пам’яті.

  2. Концепція часової організації пам'яті Д. Хебба. Концепція активної пам'яті Т. Греченко.

  3. Теорія нейронних кодів пам'яті.

  4. Етапи формування та актуалізація енграми.

  5. Механізми образної, емоційної та умовно-рефлекторної пам’яті. Порушення пам’яті. Вікові особливості пам’яті.

  Лекція 5. Психофізіологія мислення та мови.

  1. Поняття мовлення, функції.

  2. Перша і друга сигнальні системи.

  3. Локалізація мисленево-мовної функції. Еволюція мови.

  4. Особливості типології людини й міжкульові відносини

  Лекція 6. Психофізіологія емоцій.

  1. Загальне уявлення про емоційну сферу особистості. Функції емоцій.

  2. Теорії емоцій: (П. Симонова, Ч. Дарвіна, В. Джеймса - К. Ланге, Кеннона - Ф. Барда, П.К. Анохіна, П. Екмана)

  3. Емоціогені зони мозку.

  4. Емоції, темперамент і міжпівкульові відносини.

  Лекція 7. Сон та сновидіння.

  1. Фізіологічні особливості сну. Види сну.

  2. Стадії сну. Потреба в сні.

  3. Фізіологічні зміни під час сну.

  4. Теорії сну: хімічна, гальмівна, сучасні.

  Лекція 8. Стрес та питання психофізіологічної адаптації.

  1. Поняття свідомості і несвідомого.

  2. Теорії свідомості: І. П. Павлова, Ф. Крика, Дж. Еделмена, О. М. Іваницького, Дж. Еклза, К. Прибрама.

  3. Форми несвідомого: установки, автоматизми, стереотипи, підпорогове сприйняття, змінені стани свідомості.

  Лекція 9. Стрес та питання психофізіологічної адаптації.

  1. Синдром розумово-емоційного напруження — основа виникнення стресу в сучасних умовах життя.

  2. Неспецифічні реакції організму на дію стресорів.

  3. Зниження резистентності організму при тривалій дії стресора.

  4. Біолого-психологічні та соціально-виробничі фактори ризику виникнення стану стресу.

  5. Захворювання, пов’язані зі стресом. Засоби захисту від стресу.

  • Topic 2

   Основна література:

   1. Психофизиология / Под ред. Ю.И. Александрова. – С-Пб: Питер, 2001. – 496 с.

   2. Кокун О.М. Психофізіологія : навч. посіб. / О.М. Кокун. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 184 с.

   3. Данилова Н.Н. Психофизиология. - М.: Аспект Пресс, 1998.

   4. Данилова Н.Н., Крылова А.Л. Физиология высшей нервной деятельности. – М.: МГУ, 1989.

   5. Данилова Н.Н. Психофизиология: Ученик для вузов / Н.Н.Данилова. – М.: Аспект Пресс, 2007.

   6. Тітов І.Г. Вступ до психофізіології : навч. посіб. / І.Г. Тітов. – К. : Академвидав, 2011. – 296 с. – (Серія «Альма-матер»).

   7. Коган А.Б. Основы физиологии высшей нервной деятельности. - М.: Высшая школа, 1988.

   • Topic 3

    Додаткова література:

    1. Горго Ю.П., Чайченко Г.М. Основи психофізіології: Навч. посібник. – Херсон: Персей, 2002. – 248с.

    2. Дубровинская Н.В., Фарбер Д.А., Безруких М.М. Психофизиология ребенка. – М.: Высш. школа, 1995. – 385 с.

    3. Ильин Е.П. Дифференциальная психофизиология. - СПб.: Питер, 2001.- 464 с.

    4. Казин Э.М., Блинова Н.Г., Игишева Л.Н., Литвинова Н.А., Федоров А.И. Практикум по психофизиологической диагностике. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. – 128 с.

    5. Методика и техника психофизиологического эксперимента / Под ред. В.Г. Волкова, М.: Наука, 1987. – 102 с.

    6. Милнер П. Физиологическая психология. – М.: Мир, 1973. – 678 с.

    7. Психофизика сенсорних систем / Под ред. Б.Е. Ломова, Ю.М. Забродина. – М.: Наука, 1979. – 197 с.