Topic outline

 • Topic 1

  Тематика та плани лекцій з курсу

  «Вступ до сімейної психології»

  Для студентів напряму підготовки «Психологія»

  Викладачі: доцент Н.І. Тавровецька, викладач О.М. Самкова

  Тема І Історичний екскурс розвитку і становлення родини

  1. Розвиток науки про родину й історичні зміни сім’ї та шлюбу.

  2. Національні особливості сімейних відносин.

  3. Сучасні дослідження сімейно-шлюбних відносин

  Тема ІІ Головні структурні компоненти та функції сім’ї

  1. Психологічний зміст поняття „сім’я”. Сім’я як система.

  2. Співвідношення понять „шлюб” і „сім’я”.

  3. Сім’я як соціальний та природній інститут.

  4. Соціально-психологічна сутність сім’ї та її структура.

  5. Психологічний аналіз функцій сім’ї.

  6. Типологія сімей. Основні тенденції розвитку сучасної сім’ї.

  Тема ІІІ Життєвий шлях родини

  1. Визначення поняття «життєвий шлях сім’ї». Стадії життєвого шляху.

  2. Завдання розвитку сім’ї. Стадії батьківства.

  3. Молода родина.

  4. Сім’я з маленькою дитиною.

  5. Зріла родина.

  6. Родина з дорослими дітьми (відхід дітей з родини).

  7. Шлюб у старості (друга молодість).

  Тема ІV Психологія значущих емоційних відносин

  1. Завдання розвитку відносин на етапі дошлюбного залицяння.

  2. Психологія симпатії й закоханості.

  3. Типи та види кохання.

  4. Мотиви вибору шлюбного партнера

  Тема V Сімейні та подружні конфлікти

  1. Визначення поняття сімейний конфлікт.

  2. Види та причини конфліктів.

  3. Принципи конструктивного вирішення подружніх конфліктів.

  Тема VІ Психологія ревнощів та зради у подружньому житті

  1.  Ревнощі, їх класифікація.

  2. Подружні зради, їх причини.

  Тема VІІ Розлучення сімей

  1. Психологічний зміст поняття розлучення.

  2. Причини розлучення подружжя.

  3. Стадії розлучення.

  4. Особистісні установки на розлучення.

  • Topic 2

   Основна література:

   1. Шнейдер Л. Б. Психология семейных отношений. Курс лекцій: Апрель – Пресс, 2000. – 521с.

   2. Ковальов С. В. Психология семейных отношений, М.: Просвещение, 1987.

   3. Олифирович Н.И., Зинкевич-Куземкина Т.А., Валента Т.Ф. Психология семейных кризисов. – СПб.: Речь, 2007. – 360.

   4. Эйдемиллер Э.Г., Добряков И.В., Никольская И.М. Семейный диагноз и семейная психотерапия. Учебное пособие для врачей и психологов. Изд. 3-е. – СПб.: Речь, 2007. – 352с.

   5. Кравець В. П. Психологія сімейного життя, т.1-2. Тернопіль, 1995.

   6. Эйдемиллер Э. Г., Юстицкие В. Психология и психотерапия семьи. СПб.: Изд-во «Питер», 1999 – 656 с. (Серия «Мастера психологии»).

   7. Психологічна допомога сім’ї: Посібник/ за ред. З. Г. Кісарчук. – К., 1998. – 182с.

   8. Навайтис Г. Сім’я в психологичекой консультации. – М.: Московский психолого-социальный институт; Воронеж: Издательство НПО «МОДЕК», 1999. – 224с.

   9. Семья в психологической консультации: опыт и проблемы психологического консультирования/ под ред. А. А. Бодалева, В. В. Столина; науч.-исслед. Институт общей и педагогической психологии. Акад. Пед. Наук СССР. – М.: Педагогика, 1989, - 208 с.

   10. Семейная психотерапия. СПб: «Питер», 2000. – 512 с. ил. – Серия «Хрестоматия по психологии»

   11. Рогов Е. И. Настольная книга практического психолога в образовании: учебное пособие – М.: ВЛАДОС, 1995 – 529с.

   12. Паянс Э., Маслач К. Практикум по социальной психологии. – СПб: изд-во «Питер», 2000. – 528с.

   13. Райгородский Д. Я. Психология семьи. - Самара: Издательский Дом «БАХРАХ -М», 2002. – 752с.

   14. Райгородский Д. Я. Психология и психоанализ любви. - Самара: Издательский Дом «БАХРАХ -М», 2002. – 688с.

   15. Райгородский Д. Я. Подросток и семья. Издательский Дом «БАХРАХ-М», 2002. – 656с.

   • Topic 3

    Додаткова література:

    1. Цикл „Молода сім’я” Випуск 2. Підготовка молоді до сімейного життя. – К.: УДССМ, 1999. – 56с.

    2. Майерс Д. Социальная психология/ пер. с англ. – СПб.: ПитерКОМ, 1998. – 688с. (раздел «Влечение и близость» с. 532 - 584).

    3. Аронсон Э. Общественное животное. Введение в социальную психологию/ пер. с англ. – М.: Аспект Пресс, 1998. – 517с. (раздел «Симпатия, любовь, межличностная сензитивность» С. 362 -420)

    4. Ильин Е. П. Мотивация и мотивы. СПб: Питер, 2000. – 512 (раздел «Мотивация семейной жизни»)

    5. Скиннер Р., Клинз Д. Семья и как в ней уцелеть. – М., Незав. фирма «Класс», 1995, - 212с.

    6. Кэмерон – Бэндлер Л. С тех пор они жили счастливо: НЛП в семейной терапии. – М.: Институт общегуманитарных исследований, 2000. – 281с.

    7. Сатир В. Психотерапия семьи. – «Речь», СПб., 2000. – 281с.

    8. Шерман Р., Фредман Н. Структурированные техники семейной и супружеской терапии: Руководство. – М.: Незав. фирма «Класс», 1997 – 33 с.

    9. ШеферЧ., Кэрри Л. Игровая семейная психотерапия. – СПб.: Питер, 2000. – 384 с.

    10. Алешина Ю. Е. Индивидуальное и семейное психологическое консультирование. – М.: Социальное здоровье России, 1993. – 171с.

    11. Лоуренс Дж., Краб Младший. Созидание брака. Книга для супругов и консультантов по вопросам брака, Вена, Австрия. – 1991

    12. Любов, жизнь, семья: пособие для учителя. – М.: МАОО МФО, - 341с.

    13. Берн Ш. Гендернаяп сихология. – СПб: пройм – ЕВРОЗНАК, 2001. – 320с.

    14. Кроник А. А., Кроник Е. А. В главных ролях Вы, Мы, Он, Ты, Я: психологияз начимых отношений. – М.: Мисль, 1989. – 204с.

    15. Фолкнер Чак Т. Психология – это просто. – М.: Агентство „Фаир”, 1997. – 640с. (Раздел „Супружество и семейные проблемы” с. 242 – 254, раздел „Воспитание детей” С. 254 -397, раздел „Развод” С. 397 - 413)