Topic outline

 • Topic 1

  Тематика та плани лекцій з курсу

  «Основи психологічної практики та консультування»

  Для студентів напряму підготовки «Психологія»

  Викладачі: доцент Н.І. Тавровецька, асистент О.М. Танасійчук

  Тема І. Практична психологія як галузь професійної діяльності

  1. Визначення практичної психології, історія становлення психологічної служби на Україні та закордоном.

  2. Специфіка і взаємозв’язок наукової, практичної та побутової психології: порівняльний аналіз.

  3. Структура та завдання практичної психології.

  Тема ІІ. Національна система соціально-психологічної служби України

  1. Історія виникнення Національної системи соціально-психологічної служби (НСПС) на Україні та закордоном.

  2. Визначення НСПС, основні завдання та напрями роботи НСПС.

  3. Організаційні принципи НСПС, вищий орган управління, науково-методичний центр.

  Тема ІІІ. Структура і зміст психологічної допомоги.

  1. Структура і зміст психологічної допомоги.

  2. Соціальне замовлення та завдання практичного психолога. Завдання взаємодії клієнта та психолога.

  3.  Структура психологічного супроводу, його концептуальні складові.

  Тема ІV. Структура та головні розділи практичної психології

  1. П’ять головних направлень діяльності практичного психолога.

  2. Психологічна просвіта та психологічна профілактика.

  3. Психодіагностична діяльність психолога як засіб психологічної допомоги особистості.

  4. Корекційно–відновлювальна та розвивальна робота

  5. Теоретичні та методологічні основи психологічного консультування.

  6. Психотерапія у діяльності практичного психолога.

  Тема V. Головні сфери діяльності практичних психологів

  1. Головні завдання та проблеми психологічної служби в системі освіти. Структура психологічної служби системи освіти.

  2. Зміст роботи психолога дошкільного навчального закладу.

  3. Психологічна допомога сім'ям. Специфіка роботи з сім'ями.

  4. Практична психологія бізнесу.

  5. Діяльність психолога у галузі спорту.

  6. Діяльність психолога у медичній сфері

  7. Юридична психологія в системі наукового знання.

  8. Психологічна робота у військових силах.

  Тема VІ. Документація практичного психолога

  1. Ведення документації на клієнтів психологічної служби.

  2. Значення документації, функції, завдання.

  3. Перелік документів та правила їх оформлення практичного психолога в системі освіти.

  Тема VІІ. Особистість практичного психолога. Вимоги до професійної підготовки.

  1. Критерії професійної придатності практичного психолога.

  2. Модель особистості практичного психолога.

  3. Проблема оцінки ефективності діяльності практичного психолога.

  • Topic 2

   Основна література:

   1. Абрамова Г.С. Введение в практическую психологию.- М.: Академия, 1994. – 357с.

   2. Годфруа Ж. Что такое психология: В 2 т. Москва, 1992.

   3. Основи психології /За ред. О.В. Киричука, В.А. Роменця. – Київ, 1995.

   4.  Овчарова Р.В. Справочная книга школьного психолога. – М., 1993.

   5. Панок В.Г. Українська практична психологія: визначення, тсруктура та завдання // Практична психологія та соціальна робота, 1997. - № 13; 1998. - №.1.

   6. Практична психологія у ситсемі освіти: Питання організації та методики / За загал. Ред. В.Г. Панка. – К., 1995.

   7. Битянова М.Р. Организация психологической работы в школе. – М.: Генезис, 2000. – 298с.

   8. Вачков И.В. Введение в профессию «ПСИХОЛОГ»: Учеб. пособие . –Воронеж: Изд-во НПО «МОДЭК», 2007. – 464с.

   9. Основи практичної психології / В.Панок, Т.Титаренко, Н.Чепелєва та ін.: Підручник. – 3-тє вид., стереотип. – К.: Либідь, 2006. – 536с.

   Додаткова література:

   1. Абрамова Г.С. Практическая психология. – М.,2000.

   2. Алешина Ю.Е. Индивидуальное и семейное психологическое консультирование, - М., 1994.

   3. Содержание и организация деятельности центров психолого-педагогической помощи населению. Научно-методическое пособие. - М.,1997.

   4. Основы возрастно-психологического консультирования, учебное пособие / Под. ред. А. Лидерса. – М ., 1991.

   5. Аминов Н.А., Молоканов М.В. Социально-психологические предпосылки специальных способностей школьных психологов//Вопросы психологии. 1992. - №1 – 2.

   6. Аминов Н.А., Морохова Н.А., Смятских А.Л. Психодиагностика специальных способностей социальных работников. В сб.: Социальная работа. - М.,1992. – Вып. 2.

   7. Косевска Л. Личность психотерапевта. В кн.: Групповая психотерапия. - М.,1992.

   8. Красило А.И., Новгородцев А.П. Статус психолога и проблемы его адаптации в учебном заведении. - Москва – Воронеж, 1995.

   9. Г.С.Абрамова Психологическое консультирование. Теория и опыт. – М., 2000.

   10. Столин В.В., Бодалев А.А. Семья в психологической консультации. - М.,1989.

   11. Анастази А. Психологическое тестирование. – М., 2001.

   12. Бейкер К.Г. Система охраны психического здоровья в США// Вопросы психологии. 1990. – №6.