Topic outline

 • Topic 1

  Клінічна психологія

  ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ № 1.

  Клінічні прояви психічної норми та патології. Непсихотичні розлади.

  Лекційний Модуль 1.

  1. Предмет і завдання клінічної (медичної) психології – 2 год.

  2.Історія розвитку кл.психології. Етапи становлення – 2 год.

  3.Альтернативні принципи у кл.психології – 2 год.

  4.Феномен болю. Біль як суб’єктна ознака хвороби – 2 год.

  5.Неврози як традиційна група непсихотичних розладів – 2 год.

  6.Невротичні розлади, що пов’язані зі стресом та соматоформні порушення (F4) – 6 годин.

  7.Афективні розлади – 4 год.

  8.Розлади зрілої особистості – 4 год.

  • Topic 2

   СЕМІНАРСЬКИЙ МОДУЛЬ 1.

   1.Предмет і завдання клінічної (медичної) психології. (2 год)

   Предмет та задачі клінічної (медичної) психології. Підходи до визначення предмету в психології та медицині. Класифікація: Загальна та спеціальна клінічна психологія. Класифікація (за Платоновим) Медична психологія: Клінічна, Нейропсихологія, Патопсихологія, Соматопсихологія, Психофармакологія, Психотерапія та психокорекція, Психогігієна та психопрофілактика, Психічна реабілітація, Психологічне консультування. Класифікація (за Блейхер В.М.): Клінічна психологія: Нейропсихологія, Патопсихологія, Соматопсихологія. «Психосоматика». Три групи психосоматичних захворювань (органічні, функціональні та неврозоподібні розлади; розлади, що пов’язані з особливостями реагування (реакції на важкій стрес і порушення адаптації). 

   2. Історія розвитку кл.психології. Етапи становлення (2 год)

   Характеристика І – ІУ етапів розвитку кл.психології за схемою: Назва етапів. Парадигма. Період часу. Природа душевно-хворих, допомога при душевних розладах. Кл.психологія як результат розвитку двох напрямків експериментальної психології: у медицині та загальної психології (70-роки ХХ ст.).

   3. Діагностичні принципи-альтернативи як основа багатомірного підходу у сучасній кл.психології Клінічні прояви психічної норми й патології (2 год.)

   Протиставлення багатомірного та одномірного підходів («здоровий – хворий»; «нормальний – ненормальний»). Хвороба - особистість. Нозос - патос. Реакція-стан-розвиток. Екзогенне - ендогенне – психогенне - особистісне. Психотичне -непсихотичне. Дефект - видужання - хроніфікація. Адаптація - дезадаптація, компенсація - декомпенсація. Негативне - позитивне.

   4.Феномен болю. Біль як суб’єктна ознака хвороби (2 год)

   Поняття «біль» та її функції. Характер болю. Фактори, що зумовлюють реакції на біль. Фактори ризику для формування хронічної хвороби з відчуттям болю.

   5.Неврози як традиційна група непсихотичних розладів (2 год)

   Поняття «невроз» у поглядах різних авторів (Куллен, Фрейд, Павлов, Кречмер, М’ясищев, Карвасарський) та напрямків психології: гуманістичної психології, біхевіоризму, екзистенціальної психології. Поняття «негативна діагностика». Класифікації неврозів (традиційні та сучасні). Класифікація за Фрейдом. Класифікації неврозів за різними критеріями (7 груп). Позитивні критерії діагностики неврозів. Класифікація за М'ясищевим. Зв'язок форми неврозу з типом внутрішнього конфлікту. Неврот. реакція – стани – розвиток. Сучасний патоморфоз неврозів (основні характеристики). Відмінності між поняттями: Неврози, Психози, Психопатії, Непсихотичні розлади, Психотичні розлади, Невротичний розвиток, Психопатичний розвиток, Пограничні розлади, Неврозоподібні розлади.

   6.Невротичні порушення, що пов’язані зі стресом та соматоформні порушення (6 год.). Структура групи «Порушення, що пов’язані зі стресом та соматоформні порушення (F4) за МКБ-10. Характеристика особливостей фізичного та психічного стану при тривожно-фобічних розладах (F40); панічних розладах (F41); обсесивно-компульсивних розладах (нав’язливих – F42). Психосоматичний симптом як результат конверсії. Дисоціативні (конверсійні) порушення – F44. Поняття конверсія. Конверсійна модель Фрейда. Ідея конверсії Фрейда в роботах «Психоневрози захисту», «Дослідження істерії». Конверсія як зміщення психічного конфлікту едіпальної природи; соматична інервація. Органічна симптоматика як наслідок емоційних хвилювань та поведінки. Перехід енергії лібідо у соматичну сферу. Симптом як засіб виразу внут.конфліктів (сенсорні, моторні, вегетативні). Порушення довільної моторики (паралічі та мовлення), психогенні порушення чутливості, локалізовані болі. Механізм дисоціації – активний процес психологічного захисту (витиснення). Психосоматичний симптом як еквівалент тривоги (механізм проекції). Основні диференціально-діагностичні та психологічні ознаки конверсійних розладів. Соматоформні порушення (F45).

   7. Афективні розлади (4 год.). Манії. Депресії. Перебіг афективних порушень.

   8.Розлади зрілої особистості (4 год.). Рівні клінічних проявів психічної норми й патології. Порушення зрілої особистості і поведінки у дорослих – (F6). Аномалії, порушення зрілої особистості і поведінки у дорослих – F6 (психопатії): параноїдний тип порушення особистості. Шизоїдний тип порушення особистості. Емоційно-нестійке порушення особистості. Істеричне порушення особистості. Тривожний тип порушення особистості. Залежний тип порушення особистості. Дисоціальний тип порушення особистості. Ананкастний тип порушення особистості. 

   • Topic 3

    МОДУЛЬ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 1.

    1.  Історія розвитку кл.психології. Етапи становлення.

    2. Ортодоксальний та феноменологічний підхід у кл.психології. Принципи кл.психології: загальні та альтернативні.

    3. Феномен болю. Біль як суб’єктна ознака хвороби. Добір цікавих випадків подолання болю. Техніки роботи з болем.

    4.  Невротичні розлади, що пов’язані зі стресом та соматоформні порушення (F4). Складання зведеної таблиці наявності діагностичних критеріїв у групі «дисоціативні (конверсійні) розлади» (F44). 

    5.  Реакції на тяжкий стрес.

    6. Визначити відмінності у поняттях: Норма - акцентуація – аномалія (психопатії) – невротичний рівень порушень (неврози) – психічний (психотичний) рівень порушень.

    7. Акцентуації (за А.Є.Личко): тип що застрягає, інтровертирований тип, емоційно- нестійкий, демонстративний, тривожно-боязкий, нестійкій, конформний, гіпертимний тип, дистимний, епілептоїдний. 

    • Topic 4

     ПІДСУМКОВА ТЕКА до змістовного модулю 1

     (письмова КОНТРОЛЬНА РОБОТА):

     1.Предмет клінічної (медичної) психології. Підходи до визначення предмету в психології та медицині. Класифікація. Розділи клінічної (медичної) психології. Кл.психологія як результат розвитку двох напрямків експериментальної психології: у медицині та загальної психології (70-роки ХХ ст.).

     2. Соматопсихологія. Психосоматика. Три групи психосоматичних захворювань. 

     3. Характеристика І – ІУ етапів розвитку кл.психології за схемою: Назва етапів. Парадигма. Період часу. Природа душевно-хворих, допомога при душевних розладах.

     4.Протиставлення багатомірного та одномірного підходів. Принципи клінічної психології: загальні та альтернативні.

     5. Поняття «біль» та її функції. Характер болю. Фактори, що зумовлюють реакції на біль. Фактори ризику для формування хронічної хвороби з відчуттям болю.

     6. Поняття «невроз» у поглядах різних авторів (Куллен, Фрейд, Павлов, Кречмер, М’ясищев, Карвасарський) та напрямків психології.

     7. Поняття «негативна діагностика». Класифікації неврозів (традиційні та сучасні). Класифікації неврозів за різними критеріями (7 груп). Позитивні критерії діагностики неврозів. Класифікація за М'ясищевим. Зв'язок форми неврозу з типом внутрішнього конфлікту. Неврот. реакція – стани – розвиток. Сучасний патоморфоз неврозів (основні характеристики). Основні диференціально-діагностичні ознаки конверсійних розладів. 

     8.Відмінності між поняттями: Неврози, Психози, Психопатії, Непсихотичні розлади, Психотичні розлади, Невротичний розвиток, Психопатичний розвиток, Пограничні (межові) розлади, Неврозоподібні розлади, Розлади особистості, Психосоматичні розлади, Акцентуації характеру, Патохарактерологічні розлади, Дисоциативні розлади, Соматоформні розлади, Конверсійні розлади, Псевдоневрологічні розлади, Патологічний характер, Особистісна аномалія, Розлади , що супроводжуються антисоціальною поведінкою.

     9.Структура групи «Порушення, що пов’язані зі стресом та соматоформні порушення (F4) за МКБ-10. Характеристика особливостей фізичного та психічного стану при тривожно-фобічних розладах (F40); панічних розладах (F41); обсесивно-компульсивних розладах (нав’язливих – F42).

     10.Психосоматичний симптом як результат конверсії. Дисоціативні (конверсійні) порушення – F44. Поняття конверсія. Конверсійна модель Фрейда. Перехід енергії лібідо у соматичну сферу. Симптом як засіб виразу внут.конфліктів (сенсорні, моторні, вегетативні). Механізм дисоціації.

     11.Порушення довільної моторики (паралічі та мовлення), психогенні порушення чутливості, локалізовані болі.

     12. Соматоформні порушення (F45). Неврастенія. Деперсоналізація. Дереалізація.

     13.Афективні порушення настрою – F3. Манії. Перебіг афективних порушень.

     14. Афективні порушення настрою – F3. Депресії. Перебіг афективних порушень.

     15. Особистісні розлади (відмінності між старою назвою за Б.В.Зейгарник та сучасним змістом). Розлади особистості (нова назва за МКХ-10): «Розлади зрілої особистості і поведінки у дорослих» – F6 (психопатії). Два підходи до описання типів розладів особистості: 1) поведінкові реакції (що підвищують конфліктність та соціальну дезадаптацію); 2) психічні розлади базисної сфери. 

     16.Ексцентричні особистості: параноїдний розлад особистості. Шизоїдний розлад особистості. Нарцистична особистість. Шизотиповий розлад особистості.

     17.Демонстративні особистості: Дисоціальний розлад особистості. Емоційно-нестійкий розлад особистості. Істеричний розлад особистості.

     18. Тривожно-астенічні особистості: Ананкастний розлад особистості. Тривожний розлад особистості. Залежна особистість.19. Змішані розлади (мозаїчні психопатії; амальгамні розлади).

     • Topic 5

      Література, що рекомендується до курсу «Клінична психологія»

      Основна:

      1. Медична психологія: навч. посіб. / [Пошук Н. Г., Маркова М. В., Кондратюк А. І., Стукан Л. В.]. - Вінниця : [Горбачук І. П.], 2010. - 135 с.

      2. Медична психологія: навч. посіб./ В. А. Абрамов [та ін.] ; ред. В. А. Абрамов. - Донецьк : Каштан, 2008. - 270 с.

      3. Максименко С.Д., Шевченко Н.Ф. Психологічна допомога тяжким соматично хворим . –К.:Миланик, 2007. – 142 с. (МОН України № 14/18 Г-1273 від 01.12.2006)

      4. Морозов С. М., Бондар В. В. Клінічна психологія: Навч. посіб. / Інститут післядипломної освіти Київського національного ун-ту ім. Тараса Шевченка. — К. : ІПО КУ ім. Тараса Шевченка, 2001. — Ч. 1 : Психологія лікувальних впливів. Феномен плацебо. — 114с.

      5. Клиническая психология: энциклопедический словарь/Под ред.А.В.Петровского. – М.:ПЕР СЭ, 2007. – 410 с.

      6. Кулаков С.А. Практикум по клинической психологии и психотерапии подростков..-Спб.:2005.-464 с.

      7. Менделевич В.Д. Клиническая и медицинская психология. – М.: МЕДпресс, 1998.

      8. Международная классификация болезней (10-пересмотр): Классификация психических и поведенческих расстройств: Клинические описания и указания по диагностике. – С.Пб.: Адис, 1994.

      9. Психологія ; Медична психологія ; Психіатрія (термінологія) / Ігор Іванович... Кутько (уклад.). — Х., 1997. — 314с. — Укр., рос. та англ. мовами.

      10. Шебанова С.Г., Шебанова В.І. Клінічна психологія: навчально-методичний посібник. – Херсон, 2009.- 192 с.

      Додаткова:

      1. Медична психологія: Навч. посібник для самопідготовки студентів / Центральний методичний кабінет з вищої медичної освіти; Донецький держ. медичний ун-т ім. М.Горького / Володимир Андрійович Абрамов (ред.) [Абрамов Володимир Андрійович, Вітенко Іван Сергійович, Бурцев Олександр Костянтинович, Ряполова Тетяна Леонідівна, Виговська Олена Михайлівна]

      — Донецьк : Каштан, 2003. — 118с. 

      2.Блохіна В. П., Вітенко І. С., Спіріна І. Д., Лисиця Г. І., Кетков Д. Ф. Загальна та медична психологія: (практикум): Навч. посібник для студ. вищ. мед. навч. заклдаів III-IV рівнів акредитації / Дніпропетровська держ. медична академія. Кафедра психіатрії, загальної та медичної психології / І.Д. Спіріна (заг.ред.), І.С. Вітенко (заг.ред.). — Д. : АРТ-ПРЕС, 2002. — 176с.

      3.Дальке, Р. Кризис как шанс начать жить лучше! [Електронний ресурс] : как использовать болезни и трудности для создания счастливой жизни / Р. Дальке. - СПб. : ИГ "Весь", 2006. - 256 с. - (Исцеление души и тела).

      4.Ерышев О.Ф., Спринц А.М. Психиатрия для всех. – С.Пб.: Нева, 2005.

      5.Лакосина Н.Д., Сергеев И.И., Панкова О.Ф. Клиническая психология. – М.: Медпресс-информ, 2003.

      6.Мясищев В.Н. Личность и неврозы. _ Л., 1960.

      7.Навчально-методичний комплекс фахової підготовки бакалаврів. 03.01 Соціально-політичні науки, 6.030102 Психологія (спеціальна, медична)/ Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Ін-т корекц. педагогіки та психології ; Л. М. Руденко [та ін.] ; за ред. Руденко Л.М. - К. : Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, 2008. - 302 с.
      8.Практична психологія в системі вищої школи: колект. моногр. / [С. О. Ставицька та ін.] ; за ред.: Т. В. Бушуєвої, С. О. Ставицької ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Ін-т соціол., психології та упр., Каф. практ. психології та психотерапії. - К. : Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова , 2012. - 303 с.

      9.Психологія ; Медична психологія ; Психіатрія (термінологія) / Ігор Іванович... Кутько (уклад.). — Х., 1997. — 314с.

      10.Рустанович А.В., Шамрей В.К. Клиническая психиатрия: Справочное пособие. – СПб.: Элби-СПб, 2006. – 214 с.

      11.Сидоринов П.И., Парняков А.В. Введение в клиническую психологию. – М.: Академический проект, 2000. –Т.1. - 399 с.

      12.Сонник, Г. Т. Методичні вказівки з самостійної підготовки до практичних занять з медичної психології [Електронний ресурс] / Г. Т. Сонник. - Полтава : МОЗ України "Українська медична стоматологічна академія", 2001. - 241 с.

      13.Хома, І. Н. Медична психологія: навч. посібник / І. Н. Хома. - Рівне : Рівненська друкарня, 2002. - 178 с.

      Матеріали конференцій:

      14.Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: зб. наук. праць : Спецпроект: "Тенденції розвитку психології в Україні: історія та сучасність" з нагоди 85-ї річниці від дня народж. фундатора вітчизн. іст.-психол. науки В. А. Роменця / [редкол.: Судаков В. І. та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К. : Логос, 2011. - Т. 2 : Психологія особистості. Медична психологія. - 2011. - 212 с.

      15.Психіатрія, психологія, психотерапія- шляхи взаємодії: Матеріали всеукр. наук.-практ. кон., 21-22 жовтня 2005 р. / Українська спілка психотерапевтів. Дніпропетровський осередок / С.С. Светашев (ред.) — Д., 2005. — 120с.

      16.Ташлыков В.А. Клинико-психологическое исследование "внутренней картины болезни"при неврозах в процессе их психотерапии.- Журн. невропатол и психиатр., 1981, вып. 11.С. 1704-1708.

      17.Исаев Д.Н. Детская медицинская психология. – СПб.: Речь, 2004. – 379 с.

      Веб ресурси:

      http:// psyworld.in.ua; 

      http:// psychology.ucoz.com;

      http:// psychologos.ru

      http:// psylib.org.ua;

      http:// tests.pp.ru

      http:// flogiston.ru

      http:// psihologu.info;

      http:// vch.narod.ru;

      http:// psychology.net.ru