Topic outline

 • Topic 1

  Тематика та плани лекцій з курсу

  «Психологія сім'ї (терапевтичний підхід)»

  Для студентів напряму підготовки «Психологія»

  Викладачі: доцент Н.І. Тавровецька, викладач О.М. Самкова

  Лекція 1. Вступ до предмету “Психотерапія сім’ї”.

  1. Постановка проблеми сімейних відносин в сучасній психології.

  2. Спроби вивчення сім’ї як об’єкту, сімейних відносин як предмету.

  3. Проблематика психологічних досліджень сім’ї та сімейних відносин.

  4. Екскурс в психологію сім’ї та сімейних відносин від древності до сучасності.

  5. Напрямки у вивченні сімейних відносин: еволюціонізм, функціоналізм, біологізм, емпіризм, сцієнтизм.

  Лекція 2. Соціально-психологічний портрет сучасної сім’ї.

  1. Поняття сім’ї як системи. Різні категорії сучасної сім’ї та шлюбно-сімейних відносин.

  2. Сучасна модель сім’ї та її особливості. Українська сім’я в умовах суспільної кризи.

  3. Психологічно благополучна та неблагополучна сучасна сім’я. Психологічне здоров’я сім’ї.

  Лекція 3. Функції та структура сім’ї.

  1. Реалізація індивідуальних потреб у шлюбі. Багато значення сімейних функцій.

  2. Традиційні та сучасні функції сім’ї.

  3. Сімейні ролі та внутрішньо сімейна рольова структура. Аналіз деформації сімейного функціонування.

  4.Зміна гендерних ролей.

  Лекція 4. Етапи розвитку сім’ї.

  1. Динаміка сімейних відносин: асимілятивний процес, акомодативний, адаптивний противний процес.

  2. Періодизація сімейного життя: дошлюбне спілкування, шлюб, етап “медового місяця”, етап молодої сім’ї, зріла сім’я, сім’я людей старшого віку.

  3. Періодизація за Р. Хіллом, за Еріксоном.

  Лекція 5. Психологія емоційних відносин.

  1. Атракція. Механізми виникнення симпатії.

  2.  Феномен любові та її типи за К. Фендриком: 1) ерос, 2) людус, 3) сторге, 4) манія, 5) прагма.

  3. Російський ерос (концептуальний огляд). Джерела та стилі любові: а) любов, як відбиття особистісної неадекватності; б) теорія любові А. Афанасьєва; в) любов – звичайне відчуття адекватної особистості; г) теорія любові В.І. Мустейна; д) теорія любові Дж. Ли; теорія любові Стернберга.

  4. Умови збереження емоційних відносин. Чинники негативного ставлення до себе і до сімейного життя за Е. Бернсом.

  Лекція 6. Подружжя та сімейні проблеми.

  1. Профілі шлюбу, типи подружніх відносин та їх детермінанти.

  2. Сімейні сварки. Сімейні конфлікти, зради.

  3. Адаптація подружжя в сім’ї.

  4. Гідність, вибачення, примирення. Мистецтво вибачати та прийняти вибачення.

  Лекція 7. Психологія сексуальності.

  1. Сексуальна символіка фольклору російського та українського: обрядові пісні, приказки, загадки.

  2. Проблема відносин статі. Сексуальні міфи.

  3. Уявлення про життєвий сексуальний сценарій.

  4. Стадії психосексуального розвитку дитини.

  5. Сексуальні розлади. Збереження сексуального потягу.

  Лекція 8. Батьківсько-дитячі відносини.

  1. До народження дитини: психологічна характеристика пренатального періоду.

  2. Фактори та умови психологічного ризику для майбутньої дитини.

  3. Материнство, як психологічний феномен. Сім’я, як персональна мікросереда для розвитку дитини.

  4. Проблеми дитячих відносин і благополуччя дитини в сім’ї.

  5. Суперництво дітей у сім’ї.

  Лекція 9. Методи сімейної діагностики.

  1. Використання проективних та стандартизованих методів діагностики сім’ї.

  2. Методики: „Рисунок сім’ї”, „Сімейна соціограма”, „Сімейна генограма”.

  3. Шкала сімейного оточення, опитувальники: „Сімейні ролі”, „Рольові очікування та домагання в шлюбі”, „Аналіз сімейних взаємостосунків”, „Аналіз сімейної тривоги”, „ Вимірювання батьківських установ та реакцій”.

  Лекція 10. Історія розвитку сімейної психотерапії.

  1.Поняття сімейної психотерапії.

  2. Основні напрямки і методи сімейної психотерапії.

  3. Етапи сімейної психотерапії.

  4. Поняття о процесуально-технічних параметрах сімейної терапії.

  Лекція 11. Загальні техніки консультування та психотерапії сім’ї.

  1. Техніки і види слухання.

  2. Техніки впливу.

  3. Техніки сімейної терапії: соціометричні, структурні, поведінкові, техніки що засновані на використанні уяви.

  Лекція 12. Системна сімейна психотерапія.

  1. Визначення системної сімейної психотерапії.

  2. Історія розвитку системної сімейної психотерапії.

  3. Сімейні підсистеми, їх межі.

  4. Показання та протипоказання до системної сімейної психотерапії.

  5. Основні техніки системної сімейної психотерапії.

  Лекція 13. Перінатальні аспекти психології і психотерапії сім’ї.

  1. Зачаття, вагітність у сім’ї. Опитувальник відношення вагітної до себе, дитини, оточуючих.

  2. Стадії життєвого циклу сім’ї та сімейне виховання. Родова травма, її наслідки для дитини та сім’ї.

  3. Перінатальна сімейна психотерапія.

  4. Психотерапія сім’ї, що очікує дитину.

  5. Психотерапія сім’ї яка має новонароджену дитину.

  6. Психотерапія дітей та підлітків з нервово-психічними розладами, які виникли у наслідку несприятливого перебігу перінатального періоду.

  Лекція 14. Аналітико-системна сімейна психотерапія.

  1. Інтегративна модель аналітико-системної сімейної психотерапії.

  2. Теоретичне обґрунтування використання психоаналізу в сімейній психотерапії.

  3. Метод і техніки аналітико-системної сімейної психотерапії.

  Лекція 15. Ігрова сімейна психотерапія.  

  1.Інтегративні тенденції ігрової та сімейної психотерапії.

  2. Інтеграція сімейної та ігрової психотерапії.

  3. Визначення та особливості застосування ігрової сімейної терапії.

  4. Показання та протипоказання до ігрової сімейної психотерапії.

  5. Форми і методи ігрової сімейної психотерапії.

  Лекція 16. Арт-методи у сімейному консультуванні та психотерапії.

  1.Завдання артотерапії у сімейному консультуванні та психотерапії.

  2. Рисунки в індивідуальному та сімейному консультуванні та психотерапії дорослих членів сім’ї.

  3.Серії рисунків та оповідань у дитячо-батьківських консультаціях та терапії.

  Лекція 17. Психодрама в сімейної психотерапії. 

  1.Загальні положення про аналітичну психодраму.

  2. Структурні компоненти аналітичної психодрами.

  3. Техніки психодрами.

  4. Аналітична психодрама у роботі з сім’ями.

  Лекція 18. Проективна казка у діагностиці та психотерапії сімейних проблем.

  1.Повідомлення казок, оповідань, історій, як проективна техніка у роботі з сім’єю.

  2. Робота практичного психолога з використанням проективної казки (на прикладі казки «Гусі-лебеді»).

  3. Індивідуальна форма роботи з переказом. Групова форма роботи с переказом.
  • Topic 2

   Основна література:

   1. Шнейдер Л. Б. Психология семейных отношений. Курс лекцій: Апрель – Пресс, 2000. – 521с.

   2. Ковальов С. В. Психология семейных отношений, М.: Просвещение, 1987.

   3. Олифирович Н.И., Зинкевич-Куземкина Т.А., Валента Т.Ф. Психология семейных кризисов. – СПб.: Речь, 2007. – 360.

   4. Эйдемиллер Э.Г., Добряков И.В., Никольская И.М. Семейный диагноз и семейная психотерапия. Учебное пособие для врачей и психологов. Изд. 3-е. – СПб.: Речь, 2007. – 352с.

   5. Кравець В. П. Психологія сімейного життя, т.1-2. Тернопіль, 1995.

   6. Эйдемиллер Э. Г., Юстицкие В. Психология и психотерапия семьи. СПб.: Изд-во «Питер», 1999 – 656 с. (Серия «Мастера психологии»).

   7. Психологічна допомога сім’ї: Посібник/ за ред. З. Г. Кісарчук. – К., 1998. – 182с.

   8. Навайтис Г. Сім’я в психологичекой консультации. – М.: Московский психолого-социальный институт; Воронеж: Издательство НПО «МОДЕК», 1999. – 224с.

   9. Семья в психологической консультации: опыт и проблемы психологического консультирования/ под ред. А. А. Бодалева, В. В. Столина; науч.-исслед. Институт общей и педагогической психологии. Акад. Пед. Наук СССР. – М.: Педагогика, 1989, - 208 с.

   10. Семейная психотерапия. СПб: «Питер», 2000. – 512 с. ил. – Серия «Хрестоматия по психологии»

   11. Рогов Е. И. Настольная книга практического психолога в образовании: учебное пособие – М.: ВЛАДОС, 1995 – 529с.

   12. Паянс Э., Маслач К. Практикум по социальной психологии. – СПб: изд-во «Питер», 2000. – 528с.

   13. Райгородский Д. Я. Психология семьи. - Самара: Издательский Дом «БАХРАХ -М», 2002. – 752с.

   14. Райгородский Д. Я. Психология и психоанализ любви. - Самара: Издательский Дом «БАХРАХ -М», 2002. – 688с.

   15. Райгородский Д. Я. Подросток и семья. Издательский Дом «БАХРАХ-М», 2002. – 656с.