Topic outline

 • Topic 1

  Тематика та плани лекцій з курсу

  «Гендерна психологія»

  Для студентів напряму підготовки «Психологія»

  Викладачі: доцент Н.І. Тавровецька, асистент О.М. Танасійчук

  Тема 1. Вступ до гендерної психології.

  1. Предмет, завдання гендерної психології, історія розвитку гендерного підходу в психологічному знанні.

  2.  Ґендер, гендерні дослідження, сучасна гендерна теорія. Головні аспекти та особливості теорії гендеру.

  3.  Гендерні дослідження, жіночі дослідження. Чотири напрями сучасних гендерних досліджень.

  4. Ґендер як система знань. Зміст предмету гендеру. Гендер це система, що містить: систему знань, гендерну систему суспільства, гендерні практики.

  Тема 2. Становлення теорії гендеру.

  1. Різні теорії гендеру: теорія соціального конструювання гендеру; гендер чк мережа, структура чи процес; розуміння гендеру як культурної метафори.

  2.  Етапи історії розвитку гендерної психології: „психологія статі”, „психологія статевих відмінностей”, „відмінності, пов’язані зі статтю”, „гендерні відмінності”.

  3.  Неофеміністський рух, історія, етапи становлення.

  4.  Процес формування гендерних досліджень.

  Тема 3. Гендерна соціалізація.

  1. Теорії статевої соціалізації. Конструювання гендеру в різних інститутах соціалізації.

  2.  Гендерні характеристики. Антропометричні виміри різних статей.

  3.  Визначення статті: біологічна та соціальна. Набуття гендерної ідентифікації та освоєння певного типу статеворольової по­ведінки.

  4.  Психологічні механізми, що активізують гендерну ідентифікацію: спрямування, моделювання, підкріплення та пізнання.

  5. Гендерна ідентифікація. Гендерна константність. Роль виховання у формуванні та закріпленні статевих розбіжностей.

  6.  Набуття гендерних ролей. Нормативні засади гендерних ролей традиційної та егалітарної сім’ї. 

  Тема 4. Конструювання гендеру в ЗМІ.

  1. Засоби масової інформації як технології створення гендеру. Гендерниий «дизайн». Гендерна лінгвістика.

  2.  Чоловічі й жіночі образи в сучасній художній і періодичній літературі. Анімація, художній фільм, реклама як інструменти гендерних технологій.

  3.  Гендерна диференціація ігор і іграшок. Гендерний аналіз дитячої літератури, освітніх програм і шкільних підручників.

  4. Специфіка відносин вихователів і вчителів до хлопчиків і дівчинок: система вимог і оцінок, вплив на прояв обдарованості, формування різних особистісних якостей.

  Тема 5. Гендерні стереотипи і їхнє подолання.

  1.Гендерні ролі й стереотипи. Основні характеристики й функції гендерних стереотипів.

  2. Гендерні стереотипи поділяють на чотири групи. Відміні ознаки й пояснювальні моделі: модель каузальної атрибуції, культурно-історична модель, модель соціальної ідентичності, модель когнітивних схем.

  3. Гендерніі схеми і їхня дія: схема власної й протилежної статі. Гендерна категоризація.

  4.Сексизм у розподілі чоловічих і жіночих ролей.

  Тема 6. Виміри гендерної поведінки.

  1. Соціальні й гендерні ролі. Їхня залежність від культури й епохи.

  2.  Статевотипізована поведінка. Статево-рольовий опитувальник С.Бем. Феміність, маскуліність і андрогіність.

  3.  Поняття гіпергендерності. Суперечки з приводу опитувальника Сандри Бем і концепції андрогінії.

  4. Зміна гендерних ролей. Трансексуалізм, розлади статевої ідентифікації у дитячому віці, підлітків, дорослих.

  5.  Інверсія статевих орієнтацій. Гомосексуальність, теорії виникнення інверсій, стереотипи про гомосексуальну поведінку.

  Тема 7. Психологія гендерних розбіжностей.

  1. Проблема розбіжностей і подібностей в сучасній гендерній психології.

  2.  Чотири доведених розбіжності (Е.Маккобі, С.Джеклін). Математична перевірка гендерних розходжень рис особистості й рівня інтелекту - побудова нормального розподілу (Х.Елліс).

  3.  Концепція гендерної розмаїтості проти концепції гендерних розбіжностей. Гендерні розбіжності когнітивних процесів: сприйняття простору й часу, пам'ять, мислення, уява. Гендерні розбіжності в рівні математичних здібностей.

  4.  Гендерні особливості емоційності й емпатії.

  Тема 8. Психологія гендерної взаємодії.

  1. Гендерні особливості міжособистісних комунікацій.

  2.  Соціальна мотивація: мотивація досягнення, влади й аффіляції.

  3. Особливості поведінки: пряма й непряма агресія, конформність, альтруїзм.

  4.  Гендер і комунікація. Гендерні особливості перцепції в спілкуванні.

  5. Бар'єри в спілкуванні. Ігри й маніпуляції в спілкуванні. Гендерні установки й аттітюди. Гендерні розходження в стилях спілкування.

  6.  Стилі поведінки чоловіків і жінок у конфліктних ситуаціях. Гетерогенні й гомогенні конфліктні діади.

  7.  Ігри й маніпуляції в конфлікті. Зміна установок.

  8.  Поняття аффіляції й атракції. Дослідження, присвячені вивченню атракції й аффілиації.