Topic outline

 • Лабораторна робота № 1 (І модуль)

  Тема: Типи даних. Засоби введення та виведення.
  Мета: Ознайомлення з середовищем програмування . Визначення основних типів даних. Робота з компонентами Label, Edit та Button.

  План
  • Об’єктно-орієнтоване програмування. Середовище програмування .
  • Створення проекту.
  • Поняття «тип даних». Основні типи даних середовища програмування .
  • Панель компонентів. Компоненти Label, Edit та Button.
  Практичне завдання:

  Написати програми з використанням розглянутих компонентів (Label, Edit та Button):
  А) при запуску програми користувачеві пропонується натиснути на кнопку для перегляду необхідної інформації, після чого на формі з’являється надпис – «Вітаю у середовищі програмування ».
  Б) при запуску програми користувачеві пропонується ввести власне ім’я, вік та вагу. Крім цього на формі має бути кнопка «Введення». Після введення необхідної інформації користувач має натиснути на кнопку. Після чого праворуч від введеної інформації з’являються компоненти Label синього кольору із інформацією про типи даних, що відповідають змінним ім’я, вік та вага.
  В) При запуску програми на формі має з’явитися компонент Edit при будь-якій зміні якого форма має змінювати свій колір.
  Г) Удосконалити програму Б додавши на форму ще один компонент Button при натисненні на який виконувалося б очищення поля Ім’я.

    

  Контрольні питання:
  • Який тип даних ми називаємо integer?
  • Чи можна виконати операцію ділення над цілим типом даних?
  • До якого типу даних відносяться:
   А) кількість книжок
   Б) вартість товару
   В) назва вулиці
   Г) правдивість інформації
   Д) об’єм кімнати
  • Які властивості компонента Button ви знаєте?
 • Лабораторна робота № 2

  Тема: Операції та вирази.
  Мета: Ознайомлення з поняттям операцій та виразів. Вивчення операцій для роботи з простими типами даних. Закріплення знань з попередньої теми.

  План
  • Унарні та бінарні операції. Арифметичні операції. Приклади використання.
  • Логічні операції. Приклади використання.
  • Строкові операції. Приклади використання.
  Практичне завдання:

  Створити проект у середовищі програмування Delphi основним завданням якого є навчити учня складу числа 5.
  Назва проекту – «Склад числа».
  При виконанні роботи необхідно використовувати компоненти Label, Edit та Button та компонент для виведення зображення на екран (Image). Крім цього підрахунок суми чисел необхідно виконувати введенням доданків у поле Edit та виведенням у Label після натиснення на кнопку. В Image при запуску форми має з’явитися малюнок числа 5. На формі також має бути кнопка «Close» при натисненні якої робота програми завершиться.

  Контрольні питання:
  • Що таке вираз в мові програмування ОР?
  • З чого складається вираз?
  • Які операції існують?
  • Розкажіть про арифметичні операції.
  • Назвіть строкові операції, які ви запам’ятали.
  • З чого складаються логічні вирази?
  • Перерахуйте логічні операції.
  • Для чого потрібні функції перетворення?
 • Лабораторна робота № 2a

  Тема: Умовні оператори.
  Мета: Ознайомлення з поняттям умовного оператору. Розробка програмного продукту з використанням повної та скороченої форм запису оператору If.

  План
  • Поняття оператору. Умовний оператор.
  • Скорочена форма запису умовного оператора.
  • Повна форма запису умовного оператора.
  Практичне завдання:

  Створити проект, метою якого є навчити школяра поняттям «>», «<», «=». Розміщення компонентів на формі має бути наступним:

  • 2 комненти Edit, в які користувач буде вводити числа (від 1-го до 9-ти);
  • 2 компонети Image для відображення введених чисел у малюнках;
  • Компонент Button для виконання порівняння введених чисел;
  • Компонент Label для відображення знаків «>», «<» та «=».

  Контрольні питання:
  • Що таке умовний оператор?
  • Які форми запису умовного оператору ви знаєте?
 • Лабораторна робота № 3

  Тема: Множинний вибір. Оператор Сase.
  Мета: Ознайомити студентів з поняттям множинного вибору. Розглянути призначення оператора вибору. Закріпити отримані знання на практиці.

  План
  • Поняття множинного вибору. Оператор CASE.
  • Форми запису оператора вибору.
  • Випадки використання оператору CASE.
  Практичне завдання:

  Користувач вводить номер стану світлофора, а програма виводить кольори запалених у цей момент лампочок. Є 5 станів світлофора: червоний, червний+жовтий, зелений, мигаючий зелений, жовтий.

  • Модернізувати програму таким чином, щоб під 6-им станом світлофора знову розумівся 1-ий, під 7-им — 2-ий і т. д.
  • Крім кольору «автомобільного» світлофора, виводити одночасно колір світла, яке зараз світиться для пішоходів.
  • Додати зображення світлофора, який би змінював колір лампочок в залежності від активного стану(використовувати компонент Shape).

  Контрольні питання:
  • Що таке оператор вибору?
  • Які форми запису оператору case ви знаєте?
  • Алгоритм роботи оператора case.
  • Що ми називаємо вкладеною умовою?
 • Лабораторна робота 4

  Тема: Оператори циклів. Цикл For.
  Мета: Ознайомити студентів з поняттям циклу. Розглянути призначення циклу For. Закріпити отримані знання на практиці.

  План
  • Поняття циклу. Приклади використання.
  • Цикл з лічильником.
  • Інструкції to та down to.
  Практичне завдання:
  • Створити комп'ютерну версію однієї з головоломок Самуеля Ллойда: із заданого набору чисел треба вибрати ті, сума яких складе 50. Числа, які обрав Ллойд для своєї головоломки: 25, 27, 3, 12, 6, 15, 9, 30, 21, 19.

  Контрольні питання:
  • Що таке цикл? Наведіть приклади.
  • Який процес називається циклічним?
  • Що таке змінна циклу?
  • Що таке тіло циклу? Його розміри в кількості інструкцій?
  • Чим відрізняються інструкції for з to, downto та як вони ви¬користовуються?
  • Що відбудеться при використанні службового слова to в циклі, якщо початковий вираз буде більшим за кінцевий?
  • Скільки операторів може стояти після службового слова do в циклі?
 • Лабораторна робота № 5

  Тема: Оператори циклів. Оператори while та Repeat.
  Мета: Розглянути призначення циклу та структуру операторів циклу while та repeat. Закріпити отримані знання на практиці.

  Хід роботи

  1. Написати програму, яка обчислює значення числа ПІ з точністю, програми, що задається користувачем під час роботи. 
  2.  Написати програму, яка перевіряє, чи є введене користувачем число простим (як відомо, число називається простим, якщо воно ділиться тільки на одиницю і саме на себе). 

      

  Контрольні питання
  1. Що таке цикл? Наведіть приклади.
  2. Який процес називається циклічним?
  3. Що таке змінна циклу? Приклади.
  4. З яких складових утворюється алгоритм циклічної структури?
  5. Що таке тіло циклу? Його розміри в кількості інструкцій?
  6. Що таке модифікація циклу?
  7. Як управляти циклом? Як виконується перехід до початку циклу?
  8. Наведіть загальний вигляд циклічного алгоритму.
  9. Скільки операторів може стояти після службового слова do в циклі?
  10. Як зберегти останнє значення параметру циклу?
  11.  У я кому випадку слід використовувати оператор While?
  12.  Яка форма запису оператору циклу Repeat? У якому випадку використовується вказаний оператор?
 • Лабораторна робота № 6

  Тема: Строковий тип даних.
  Мета: Ознайомити студентів зі строковим типом даних. Розглянути процедури та функції для роботи зі строковим типом даних.

  План
  1. Поняття строкового типу даних.
  2. Основні процедури та функції обробки рядків.

  Практичне завдання

  Створити програму, яка виконуватиме функції строкового калькулятору (див. методичні рекомендації)

 • Лабораторна робота № 7

  Тема: Об’єкти середовища. Робота з меню.
  Мета: Ознайомити студентів з компонентами середовища. Розглянути компонент MainMenu для роботи з меню. Закріпити отримані знання на практиці.

  Завдання для виконання

  Створити програму, що виконує наступні дії:

  1. Після запуску програми у вікні зображується рядок меню (Файл, Вихід).

  2. При виборі пункту меню Файл з'являються пункти меню (Малюнки, Вихід).

  3. При виборі пункту меню Малюнки з'являється вкладене меню, що складається з двох пунктів (Хмари, Ліс). Клікнувши на малюнок ми вказуємо на вибір його для відображення на формі.

  5. Для виходу з програми необхідно натиснути мишею на закриваючу кнопку в рядку заголовка або  будь-який з пунктів меню "Вихід".


 • Лабораторна робота № 8

  Тема: Об’єкти середовища. Смуги прокрутки.
  Мета: Ознайомити студентів з компонентами середовища. Розглянути компонент ScrollBar. Закріпити отримані знання на практиці.

  Завдання для виконання

  Створити програму, що виконує наступні дії:

  1. Після запуску програми у вікні зображується дві смуги прокрутки. Вертикальна смуга буде керувати рухом по вертикалі, горизонтальна - по горизонталі.

  2. Наводячи курсор миші на одну з двох фігур (квадрат та круг), можна вибирати, яка з цих фігур пов'язана з смугами прокрутки.

  3. Потрібні додаткові об'єкти, за допомогою яких обмежується область руху фігур у вікні.

  4. Якщо смуга прокрутки активна, то вона повинна реагувати на клавіші ВВЕХ, ВНИЗ, ВЛІВО, ВПРАВО, PAGE UP, PAGE DOWN.

  5. Для виходу з програми необхідно натиснути мишею на закриваючій кнопці в рядку заголовка.

 • Лабораторна робота № 8а

  Тема: Випадковий вибір. Використання списків.
  Мета: Ознайомлення студентів з поняттям випадкового вибору. Вивчення основних властивостей компонента ComboBox. Створення програмного додатку з використанням ComboBox.

 • Лабораторна робота № 14 (ІІ модуль)

  Тема: Багатовіконність. Проектування та реалізація проекту «Середовище тестування».
  Мета: Ознайомлення студентів з поняттям проектування. Створення багатовіконного проекту та закріплення отриманих знань на практиці.