ЗМІСТ КРИТЕРІЇВ ОЦІНЮВАННЯ (відгук)

Оцінка А «відмінно» - всі завдання практики виконано в повному обсязі, виявлено вміння студента застосовувати і творчо використовувати теоретичні та практичні знання, пов’язані з особливостями і засобами діяльності інженера-програміста. Виявлено вміння оцінити техніку ОЦ, повноту алгоритмічних засобів і інформаційного забезпечення системи управління; сформулювати задачу дослідження, будувати стосунки і працювати у групі. Також продемонстрована активність та ініціативність у формулюванні задач дослідження. Звіт подано у встановлений термін, який містить всі структурні елементи. У щоденнику студента-практиканта зафіксовано зміст роботи протягом усього періоду проходження практики, є характеристика, підписи керівника від бази та університету завірені печаткою. Характеристика-відгук позитивна, оцінка керівника за практику від бази – «відмінно».

Оцінка В «добре» - завдання виконані правильно, але недостатньо повно. Виявлено вміння студента застосовувати теоретичні та практичні знання, пов’язані з особливостями і засобами діяльності інженера-програміста. Виявлено вміння формулювати задачі дослідження та застосовувати засоби математичного забезпечення інженерних та економічних завдань, але алгоритми шаблонні, не виявлено творчого, індивідуального підходу. Виявлено вміння встановлювати контакт з колегами. Звіт подано у встановлений термін, який містить  всі структурні елементи. У щоденнику студента-практиканта зафіксовано зміст роботи протягом усього періоду проходження практики, є характеристика, підписи керівника від бази та університету завірені печаткою. Характеристика-відгук позитивна, оцінка керівника за практику від бази – «дуже добре».

Оцінка С «добре» - завдання практики виконано, але неповно, в ході виконання завдань, зокрема розробка плану реалізації проекту, допускалися незначні помилки. Виявлено вміння розробляти програмні продукти, але алгоритми шаблонні. Звітна документація оформлена згідно вимог. У щоденнику студента-практиканта зафіксовано зміст роботи протягом усього періоду проходження практики, є характеристика, підписи керівника від бази та університету завірені печаткою. Характеристика-відгук позитивна, оцінка керівника за практику від бази – «добре».

Оцінка D «задовільно» - завдання практики виконано в неповному обсязі, в ході виконання завдань допускалися помилки. Звітна документація недооформлена або оформлена з помилками. Щоденник не вірно оформлено. У характеристиці-відгуку оцінка керівника за практику від бази – «задовільно».

Оцінка E «достатньо» - завдання виконано з помилками. Всі завдання практики виконувалися, але допущені неточності. Документація оформлена неповно, з помилками. Щоденник недоооформлено. У характеристиці-відгуку оцінка керівника за практику від бази – «задовільно».

Оцінка FX «незадовільно» - завдання невиконані. Виявлені проблеми встановлення контакту, не сформовані вміння проводити відповідні види педагогічної діяльності. Звітна документація оформлена з помилками. Відсутній щоденник, характеристика-відгук.

В залежності від суми набраних балів виставляються оцінки у різних системах згідно таблиці:

П'ятибальна система

Середній бал

100-бальна система

Залік

П'ятибальна система

Середній бал

100-бальна система

Залік

Відмінно

А

(5)

5

- 100 б.

Зараховано

Незадовільно

FX

(2)

2,9

- 59 б.

Не зараховано

4,9

- 97 б.

2,8

- 56 б.

4,8

- 93 б.

2,7

- 53 б.

4,7

- 90 б.

2,6

- 50 б.

Добре

B

(4)

4,6

- 89 б.

2,5

- 47 б.

4,5

- 85 б.

2,4

- 44 б.

4,4

- 82 б.

2,3

- 41 б.

Добре

C

(4)

4,3

- 81 б.

2,2

- 38 б.

4,2

- 78 б.

2,1

- 36 б.

4,1

- 76 б.

2,0

- 35 б.

4,0

- 74 б.

Незадовільно

FX

(2)

1,9

- 34 б.

Задовільно

D

(3)

3,9

- 73 б.

1,8

- 29 б.

3,8

- 70 б.

1,7

- 23 б.

3,7

- 68 б.

1,6

- 18 б.

3,6

- 66 б.

1,5

- 13 б.

3,5

- 64 б.

1,4

- 8 б.

Задовільно

E

(3)

3,4

- 63 б.

1,3

- 4 б.

3,3

- 62 б.

1,2

- 3 б.

3,2

- 61 б.

1,1

- 2 б.

3,1

- 60 б.

1

- 1 б.

3,0

- 60 б.

 

 

 

 

Последнее изменение: Среда, 8 апреля 2015, 12:31