Тематический план

 • І. Змістовий модуль

  Тема: Загальні основи економічного розвитку суспільства

  Семінарські модулі:

   

  Перший семінарський модуль

   

  Семінарське заняття № 1. Виникнення і розвиток політичної економії.

  1. Зародження економічної науки про економічну діяльність суб’єктів господарства.
  2. Розвиток економічної науки як самостійного напрямку дослідження економічної діяльності суспільства. Обставини виникнення терміну «політична економія».
  3. Етапи розвитку політичної економії як самостійної науки.
  4. Еволюція провідних шкіл політичної економії: меркантилізм, класична політекономія, прагматична політекономія, марксистка політекономія. Основні напрями сучасної політичної економії.
  5. Місце політекономії в системі економічних наук.

  Література: [1-20]

   

  Семінарське заняття № 2. Предмет, метод і функції політичної економії.

  1. Визначення предмета «політична економія».
  2. Функції політичної економії.
  3. Метод політичної економії і його складові.
  4. Загальні особливості економічних категорій, їх система.
  5. Види і система економічних законів.

  Література: [1-20]

   

  Семінарське заняття № 3. Виробництво матеріальних благ і послуг.

  1. Виробництво: сутність, структура.
  2. Основні фактори виробництва.
  3. Багатокомпонентність діяльності людини. Суб’єкт, об’єкт діяльності, методи і засоби її здійснення, мета діяльності та її результати.
  4. Економічна діяльність як процес суспільної праці. Суспільний продукт – кінцевий результат економічної діяльності і основне джерело задоволення потреб людини.

  Література: [1-20]

   

  Семінарське заняття № 4. Економічні потреби та інтереси.

  1. Економічні потреби суспільства, їх суть і структура.
  2. Економічний закон зростання потреб.
  3. Корисність продукту.
  4. Гранична корисність продукту. Закон спадної граничної корисності та його функції.
  5. Сутність і структура економічних інтересів.

  Література: [1-20]

   

  Семінарське заняття № 5. Економічна система суспільства і закони розвитку.

  1. Сутність економічних систем.
  2. Елементи економічної системи.
  3. Відносини власності: сутність, типи, форми як важливий елемент економічної системи.
  4. Спосіб виробництва і суспільно-економічна формація.
  5. Закономірності розвитку економічних систем.

  Література: [1-20]

   

   

   

   

  Семінарське заняття № 6. Товарна форма організації суспільного виробництва.

  1. Сутність, зміст і риси натурального виробництва. Умови його перетворення в товарне.
  2. Товарне виробництво: зміст, характерні риси.
  3. Спільні риси та відмінності простого й капіталістичного виробництва.
  4. Товар і його властивості: споживча вартість, мінова вартість та вартість товару.
  5. Величина вартості. Фактори впливу.
  6. Характерні риси праці товаровиробників.

  Література: [1-20]

   

  Семінарське заняття № 7 . Гроші, їх сутність і функції.

  1. Гроші: суттєві риси. Функції грошей.
  2. Види грошей. Еволюція грошей та їх форми.
  3. Грошовий обіг та його закони.
  4. Інфляція: суть, причини, наслідки.
  5. Види інфляції. Шляхи подолання інфляції.

  Література: [1-20]

   

 • II. Змістовий модуль

  Тема: Теоретичні основи ринкової економіки

   Семінарські модулі:

  1. Семінарське заняття № 1. Підприємництво у ринковій економіці.

   1. Ознаки підприємництва як економічної діяльності.
   2. Моделі підприємництва: класична та інноваційна.
   3. Типи підприємців у сучасній економіці.
   4. Організаційно-правові форми підприємств.

   Література: [1-20]

   Семінарське заняття № 2. Капітал. Витрати. Прибуток.

   1. Національно - економічна природа капіталу.
   2. Особливості функціонування промислового капіталу.
   3. Функціональні форми капіталу.
   4. Прибуток і його суть. Норма і маса прибутку та фактори, що на них впливають.
   5. Види прибутку.

   Література: [1-20]

    Семінарське заняття № 3. Особливості функціонування капіталу в сільському господарстві. Рента.

   1. Сутність аграрних відносин. Аграрна сфера виробництва та її особливості.
   2. Форми господарювання у сільському господарстві.
   3. Земельна рента, її суть. Джерела, види ренти.
   4. Ціна землі.
   5. Сутність, структура АПК.

   Література: [1-20]

    

   Семінарське заняття № 4. Економічні відносини в кредитно-банківській сфері. Позичковий капітал і процент. Банківський прибуток.

   1. Позичковий капітал, його необхідність і сутність.
   2. Позичковий процент і його джерела. Норма позичкового процента. Діапазон ставок.
   3. Підприємницький дохід.
   4. Кредит як форма руху позичкового капіталу. Форми кредиту. Банки. Функції банку.
   5. Джерела банківського прибутку.
   6. Норма і маса банківського прибутку.

   Література: [1-20]

    Семінарське заняття № 5. Суспільне відтворення. Суспільний продукт і його основні форми. Національний дохід і його розподіл. Споживання і заощадження.

   1. Суспільне відтворення: сутність, основні риси. Види відтворення.
   2. Структура суспільного продукту. Форми структурного продукту.
   3. Методи вимірювання ВНП.
   4. Сутність національного доходу. Стадії руху національного доходу. Розподіл і перерозподіл національного доходу
   5. Суть споживання. Фактори впливу на споживання. Заощадження: риси, фактор впливу на заощадження.

   Література: [1-20]

    Семінарське заняття № 6. Циклічність як важлива властивість руху ринкової економіки.

   1.  Причини циклічних коливань.
   2. Економічні цикли: сутність, класифікація.
   3. Соціально-економічні наслідки циклічного розвитку.
   4. Нециклічні коливання економіки.

   Література: [1-20]

    Семінарське заняття № 7. Зайнятість, відтворення робочої сили та їх регулювання державою.

   1.  Сутність зайнятості. Форми та структури зайнятості.
   2. Безробіття: зміст, структура, форми, наслідки.
   3. Відтворення робочої сили: суть, фактори впливу, види.
   4. Роль держави в регулюванні зайнятості та відтворення робочої сили.
   Література: [1-20]

   

  Практичні модулі: не передбачені

  Лабораторні модулі: не передбачені

  Модулі самостійної роботи:

  1. Сучасна система товаровиробників.
  2. Споживання і заощадження.

  Підсумкова тека до другого модулю:  Тестування. Тестові завдання додаються.

  Підсумкова тека:

  Контроль знань проводиться у вигляді тестування за кожним модулем.

  Підсумкова форма контролю – екзамен.

  А - 5

  В, С - 4

  Д, Е  - 3

  Fх  - 2

  F - 1

  На екзамен виноситься тільки те, що було предметом вивчення на лекціях, семінарах і при самостійному вивченні.

 • ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ З ДИСЦИПЛІНИ «ПОЛІТИЧНА ЕКОНОМІЯ» ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

  Контрольна робота складається з двох теоретичних питань та двох задач або ситуацій. Обсяг контрольної роботи становить 16-18 аркушів формату А4.

  Задачі треба розв’язувати детально, пояснюючи хід рішення і роблячи висновок з отриманого результату.