ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ З ДИСЦИПЛІНИ «ПОЛІТИЧНА ЕКОНОМІЯ»

Контрольна робота складається з двох теоретичних питань та двох задач або ситуацій. Обсяг контрольної роботи становить 16-18 аркушів формату А4.

Задачі треба розв’язувати детально, пояснюючи хід рішення і роблячи висновок з отриманого результату.

 

ВАРІАНТИ

Варіант 1.

 1. Предмет і метод політичної економії.
 2. Заробітна плата в ринковій економіці.
 3. Швець пошив 10 пар чобіт. На пошиття однієї пари він витратив в середньому 20 год. праць. На ринку кожну пару чобіт швець зміг обміняти в середньому на вартість у 17 год. праці.

Визначте:

а) рівень ефективності праці швеця (суспільно-нормальний, вищий за суспільний, нижчий за суспільний);

б) вартість виробництва 10 пар чобіт;

в) ринкову реальну вартість 10 пар чобіт;

г) скільки «заплатив» швець за розв’язання протиріччя втіленого в його товарі?

д) на скільки більшими були б сумарні витрати швеця в разі його відмови від обміну пропорції, що склалися на ринку?

 

 1. Виробничі фонди у 50 млн. грн. забезпечують підприємству норму прибутку у 20%. Як зміниться норма прибутку, якщо швидкість обороту фондів зменшиться у 2 рази? Яка залежність існує між нормою прибутку і швидкістю обороту капіталу?

 

Варіант 2.

 1. Структура економічних відносин. Їх взаємозв’язок.
 2. Кругооборот промислового капіталу та його форми.
 3. Працюючи на суспільно-нормальному рівні, столяр виготовляв за 8 годинний робочий день 4 стільці. Після застосування деревообробного обладнання кількість вироблених за робочий день стільців збільшилася у 2 рази.

Визначте:

а) вартість, яку отримав столяр в обмін на один стілець;

б)за всю продукцію до застосування нового обладнання;

в) індивідуальну вартість, яку створює столяр за робочу годину;

г) за цілий робочий день після застосування нового обладнання;

 

 1. Банк має депозити від своїх клієнтів на суму 250 млн. грн. і сплачує на них 10% річних. Водночас він надав позику на суму 200 млн. грн. терміном на 2 роки зі ставкою 10%. Консалтинг та лізинг щорічно надає банку дохід по 5,0 млн. грн. Визначте річний прибуток банку.

 

Варіант 3.

 1. Система економічних законів.
 2. Капітал як економічна категорія.
 3. Встановіть відповідність між типами економічних систем та їхніми характеристиками.

 

 

1

Традиційна

А

Панування державної власності, одержавлення та монополізація економіки, зрівняльний розподіл

2

Ринкова

Б

Багатоукладність економіки та збереження натурально-общинних форм господарювання, панування усталених норм та звичаїв

3

Командно-адміністартивна

В

Плюралізм форм власності, соціальна спрямованість економічного зростання, розвинута інфраструктура

4

Змішана

Г

Панування приватної власності, функціонування великої кількості суб’єктів господарювання, свобода вибору підприємницької діяльності, конкуренція

 

 1. Уряд країни з перехідною економікою одержав іноземну позику на суму 1 млрд. дол. за річною ставкою 8%. Отримані кошти планується витратити на реалізацію інвестиційних проектів, які забезпечують щорічний приріст ВВП цієї країни в обсязі 300 млн. дол. протягом кількох наступних років.

Обчисліть:

а) на скільки збільшився державний борг цієї країни;

б) зміну чистого боргового тягаря, що накладається на громадян країни;

в) через скільки років країна зможе погасити цей борг.

 

Варіант 4.

 1. Акціонерне товариство (корпорація) як форма організації бізнесу.
 2. Сутність та методи визначення національно доходу та національного багатства.
 3. Фабрика музичних інструментів виготовила за рік 2 тис. бандур, що відповідало суспільній потребі в них. Величина вартості виробництва бандури становила100 годин праці. Відповідно була й ринкова вартість інструмента. З певних причин (відродження національних традицій, мода, збільшення закупівлі туристами тощо) попит на бандури зріс у 5 разів.

Визначте:

а) величину вартості виробництва;

б) величину ринкової вартості бандури після зміну попиту;

в) дією якого чинника (витрат чи рівня корисності) зумовлено зміни ринкової вартості бандури?

г) якої тенденції (до розширення чи згортання) набере виробництво бандур?

д) у чому виявляється факт участі витрат у формуванні вартості бандури?

Дайте відповіді на ці запитання за умови зниження суспільного попиту на бандури.

 1. Встановіть відповідність між визначеннями місця людини в економічній системі та їхніми характеристиками.

1

Виробник

А

Учасник господарських відносин щодо виробництва, обміну, розподілу, споживання благ

2

Споживач

Б

Суб’єкт, потреби якого є пріоритетними за умов ринкової економіки

3

Суб’єкт економічних відносин

В

Рушійна сила розвитку суспільного виробництва, головна його мета

4

Носій кінцевої мети виробництва

Г

Робоча сила, особистий фактор виробництва, головний елемент продуктивних сил

 

Варіант 5.

 1. Риси змішаної економіки. Переваги. Недоліки.
 2. Підприємництво як особливий фактор виробництва.
 3. Індивідуальні вартості виробництва товарів груп А. і Б відповідають суспільній вартості їх виробництва і дорівнюють відповідно 8 годин праці і 2 години праці. Насиченість ринку товаром А перевищує суспільний попит у 2 рази, а для задоволення попиту на товар Б необхідно збільшити його виробництво у 4 рази.

 

Визначте:

а) якою буде пропорція товару А на товар Б?

б) чи буде цей обмін еквівалентним?

в) чи одержить в обміні виробник товару А і виробник товару Б еквівалентні витрати праці?

г) чи забезпечить обмін можливості відтворення кожному виробникові?

 

 1. Хто постраждає від інфляції?
 2. Людина, що надала позику в сумі 1000 грн. сусідові;
 3. Людина, що взяла грошову позику, коли ціни були нижці, в сумі 2000 грн.;
 4. Той, хто мав заощадження у гривнях 4000 грн.;
 5. Той, хто не мав заощаджень у гривнях на момент інфляції

% по депозитам – 10%

% по кредиту – 20%

Рівень інфляції – 30%

 

Варіант 6.

 1. Економічний зміст власності. Типи та форми власності.
 2. Кредит: сутність та форми існування.
 3. Завдання на принцип порівняльних переваг

Країни А і В виробляють таку кількість товарів Х і У.

 

 

товар Х

товар У

Країна А

24

32

Країна В

10

10

Яка країна має переваги при виготовленні товару Х та товару У.

 1. Працюючи на суспільно-нормальному рівні, підприємство за рік виготовило 40тис. пральних машин, загальна вартість яких становила 8 млн. грн. До того, як декілька фірм-конкурентів, модернізувавши своє виробництво, підвищили продуктивність суспільної праці в галузі на 20 %, підприємство реалізувало 30 тис. машин.

Визначте:

а) якою стала ринкова вартість кожної реалізованої машини, якщо водночас зі зростанням продуктивності суспільної праці, суспільна потреба у пральних машинах зменшилась на 10 %;

б) яких сумарних витрат від реалізації 10 тис. машин зазнає підприємство?

в) якими будуть витрати підприємства, якщо воно продовжуватиме виробляти 40 тис. машин нарік?

г) чи може підприємство проводити реконструкцію, і, що це йому забезпечить, інші умови залишатимуться незмінними?

Дайте відповіді на ці запитання за умови, що водночас зі зростанням  продуктивності суспільної праці, суспільний попит на пральні машини зріс на 20 %.

 

Варіант 7.

 1. Економічна система та її складові.
 2. Зайнятість, основні риси та особливості в ринковій економіці.
 3. Номінальна вартість однієї акції 120 грн., розмір річного дивіденду – 20% на акцію, рівень позичкового відсотку – 8%. Визначте курсову ціну акції.
 4. Задача на визначення вартості проміжного продукту та ВВП

 

Стадії економічного процесу

Виручка від продажу

Вартість проміжного продукту

Додана вартість

Сировина

10

?

?

Пряжа

18

?

?

Вовняна тканина

36

?

?

Вовняний костюм

44

?

?

 

а) заповніть пусті стовпчики таблиці;

б) що таке подвійний рахунок;

в) що означають категорії «проміжна продукція» та «кінцева продукція»;

г) в чому суть співвідношення показників загальної вартості продаж та доданої вартості?

 

Варіант 8.

 1. Аграрні відносини. Рента, її види.
 2. Інфляція: причини, сутність, основні форми, наслідки.
 3. За робочий день робітник виробив 18 деталей, за кожну з яких відповідно до розцінок отримав 0,5 грн., а всього – 9 грн. У процесі праці він зекономив матеріалів на 200 грн. Відповідно до існуючого положення ¾ зекономлених ресурсів у грошовій формі видаються у вигляді премії робітникові, а ¼ залишається підприємству.

 

Визначте:

а) загальний денний заробіток робітника;

б) систему заробітної плати, яка застосовувалася на підприємстві.

 

 1. Вартість основних виробничих фондів – 200 тис. грн., оборотних виробничих фондів – 400 тис. грн., маса прибутку – 100 тис. грн. на підприємстві працює 1000 робітників.

 

Визначте:

а) рівень продуктивності праці;

б) фондовіддачу;

в) фондомісткість.

 

Варіант 9.

 1. Сутність грошей, їх функції.
 2. Цінні папери, їх види.
 3. Суспільна потреба в товарі забезпечується трьома групами виробників. Перша група виготовляє 100000 виробів, витрачаючи на кожен 2 години праці, друга – відповідно 60000 та 3 години; третя – 30000 та 4 години. Розрахуйте суспільно-необхідний час на виготовлення одного виробу.
 4. Розрахуйте розмір диференціальної земельної ренти

 

Земельна ділянка

Ринкова ціна

Продуктивність праці

Загальна

виручка

Диференціальна рента

1

2

3

4

30

30

30

30

4

5

6

7

 

 

 

Варіант 10.

 1. Банки, їх функції. Банківський прибуток.
 2. Економічні цикли, їх основні фази. Особливості сучасних економічних циклів.
 3. Ви створили власну фірму. По закінченню року, по за рахункам бухгалтера, виручка складає 200000 грн. Вам довелося залишити роботу, яка приносила прибуток 2000 грн. Крім того, для створення фірми Ви вклали власні грошові кошти у розмірі 100000 грн. Ставка процента складає 20% річних. Чи будете Ви мати економічний прибуток та чому він дорівнюватиме?
 4. Завдання на побудову кривої виробничих можливостей.

 

Альтернативні варіанти виробництва

 

Вид продукту

Виробничі альтернативи

А

В

С

Д

Е

Автомобілі млн. шт.

0

2

4

6

8

Управл. ракети тис. шт..

30

27

21

12

0

 

Варіант 11.

 1. Види підприємницької діяльності.
 2. Причини безробіття у ринковій економіці. Основні форми безробіття.
 3. Сума цін товарів, що знаходяться в обігу, складає 500 тис. грошових одиниць; сума цін товарів, що продано у кредит, - 300 тис. од.; сума цін товарів, по яким настав термін виплати, - 50 тис. од.; взаємопогашенні платежі – 25 тис. од. Одна грошова одиниця здійснює у середньому 25 обертів за рік. Знайдіть кількість грошей, що потрібні для обігу. Що відбудеться в економіці, якщо у обіг буде випущено 25 тис. грошових одиниць?
 4. Завдання на визначення ВНП.

 

 1. Споживчі витрати домогосподарств 24000 грошових одиниць.
 2. Заробітна плата 5600 грошових одиниць.
 3. Процент 2500 грошових одиниць.
 4. Інвестиційні витрати підприємств 2400 грошових одиниць.
 5. Державні витрати 10000 грошових одиниць.
 6. Рентні платежі 4500 грошових одиниць.
 7. Чистий експорт 7600 грошових одиниць.

Визначте ВНП. Чи можливо його розрахувати двома шляхами:

за сукупними витратами

за сукупними доходами

 

Варіант 12.

 1. Закони грошового обігу. Паперові гроші.
 2. Прибуток, норма прибутку. Фактори, що впливають на норму прибутку.
 3. Що можна сказати про зміну грошової маси, якщо швидкість обігу грошей виросла на 20 %, обсяг виробництва впав на 10 %, а рівень цін знизився на 5 %?
 4. Завдання на визначення національного доходу.

Національний дохід України у 1990 р. становив 136 млрд. крб. У 1996 р. його виробництво знизилося на 55%. У 1990 р. в економіці України було зайнято 25 млн. осіб, а в 1996 р. – 23 млн.

 

Визначте:

а) величину отриманого в 1996 р. національного доходу;

б) продуктивність праці в 1990 і 1996 роках.

 

Варіант 13.

 1. Споживання і потреби. Класифікація потреб. Закон зростання потреб.
 2. Просте і розширене відтворення. Джерела розширеного відтворення.
 3. Суспільна потреба в товарі забезпечується трьома виробниками. Перший виготовляє 200 одиниць, витрачаючи на кожну 3 години праць, другий відповідно 150 одиниць та 4 години, третій – 180 одиниць та 5 годин. Розрахуйте суспільно-необхідний час на виготовлення однієї одиниці товару.
 4. Завдання на визначення маси прибутку.

Вартість функціонуючих виробничих фондів – 1 млн. грн. Норма прибутку – 20%.

Визначте:

а) якою за таких умов буде маса прибутку?;

б) як зміниться маса прибутку, якщо вартість виробничих фондів зросте на 50 %?

в) яка залежність існує між масою прибутку і величиною функціонуючих виробничих фондів?

 

Варіант 14.

 1. Економічні інтереси.
 2. Витрати виробництва: сутність та основні види.
 3. Що можна сказати про зміну грошової маси, якщо швидкість обігу грошей виросла на 15%, обсяг виробництва впав на 10%, а рівень цін виріс у 1,3 рази.
 4. Встановіть відповідність між складовими системами прав власності А. Оноре та їхнім економічним змістом.

1

Право суверена

А

Право на захист від експропріації

2

Право управління

Б

Право використовувати об’єкт власності для задоволення вимог кредиторів

3

Право на дохід

В

Право вирішувати, хто і яким чином буде використовувати об’єкт власності

4

Право на відповідальність

Г

Право на використання, споживання, зміну або знищення об’єкта власності

5

Право на безпеку

Д

Право привласнення результатів використання блага

 

Варіант 15.

 1. Спільні риси та відзнаки простого та капіталістичного виробництва.
 2. Організаційні форми підприємництва, переваги та недоліки кожної з форм
 3. У підприємства А і В вкладені однакові капітали – 700 тис. у.од. Органічна будова капіталу відповідно – 4:1 і 6:1. Маса прибутку, яку отримують підприємства А і В, однакова. Норма додаткової вартості на підприємстві А 150%. Товари продаються за вартістю.

Визначте:

а) масу прибутку, яку отримують підприємства А і В?

б) норму додаткової вартості на підприємстві В.

в) яка залежність існує між масою прибутку і величиною функціонуючих виробничих фондів?

 

 1. Сума цін реалізованих за рік товарів – 900 млрд. у.од. З них 200 млрд. продано в кредит з відстрочкою платежів до наступного року. Платежі, по яких настав час оплати за операції, здійснені раніше, становлять 150 млрд. у.од., взаємопогашенні платежі – 50 млрд. у.од. Гроші роблять в середньому 8 оборотів на рік.

Визначте: кількість грошей, необхідних для обігу.

 

Варіант 16.

 1. Економічні основи та риси товарної організації виробництва.
 2. Роль факторів виробництва в економічній системі.
 3. У наступному році номінальний ВВП складатиме 600 млн. грн., а реальний ВВП – 500 млн. грн.
 4. Обчисліть дефлятор ВВП.
 5. Завдання на розрахунок витрат підприємця
 6. Громадянин А., який відмовився від посади інженера з окладом 500 грн. на місяць, організував мале підприємство, використавши для цього власні заощадження у сумі 1500 грн., з якого 3000 грн. було використано на купівлі устаткування. Яку величину складуть економічні та бухгалтерські витрати відповідно, якщо річний відсоток за кредит складає 200 %, а по вкладах громадян – 120%.

 

Варіант 17.

 1. Основні категорії товарного виробництва: товар і його властивості.
 2. Циклічність як риса функціонування ринкової економіки.
 3. Три виробника у країні забезпечують потреби суспільства у товарі Х. Перший виготовляє 200 одиниць, витрачаючи на кожну 10 годин, другий – відповідно 150 одиниць та 12 годин; третій – 110 одиниць та 14 годин. Розрахуйте суспільно-необхідний час на виготовлення однієї одиниці товару Х.
 4. Визначте, чи доцільно брати в банку кредит у 10 млн. грн. терміном на 2 роки при 15% ставці для будівництва заводу, якщо цей завод згідно з проектно-технічною документацією і висновками експертної комісії планують збудувати і освоїти упродовж року, і наступного року після завершення будівництва підприємство дасть прибуток 5 млн. грн., а на третій рік – 8 млн. грн.

 

Варіант 18.

 1. Обмеженість виробничих ресурсів і проблема вибору.
 2. Капітал, структура капіталу.
 3. Три виробника в країні забезпечують потреби суспільства у товарі Х. Перший виготовляє 200 одиниць, витрачаючи на кожну по 5 годин, другий – відповідно 140 одиниць та 6 годин; третій – 100 одиниць та 8 годин. Визначте суспільно-необхідний час, що витрачається на виробництво товару Х.
 4. Задача на визначення ціни землі

Фермер вирішив продати свою земельну ділянку в 10 ГА, на якій споруджено будівлю вартістю 10000 грн. Ділянка щороку приносила дохід у вигляді ренти в розмірі 2000 грн., середня відсоткова ставка банківських депозитів – 5%.

Визначте:

а) ціну землі, за яку фермер продасть свою ділянку.

б) загальну суму грошової виручки за землю і будівлю.

 

 

Варіант 19.

 1. Валовий національний продукт як основний показник ефективності економіки.
 2. Сутність позичкового капіталу та його роль у суспільному виробництві. Позичковий відсоток.
 3. За 8 годин робітник виробляє 8 виробів. Як зміниться величина вартості одного виробу і всіх виробів, якщо:

а) продуктивність праці зросте у 2 рази?

б) продуктивність праці підвищиться у 1,5 рази?

 

 1. Задача на визначення середньої норми прибутку і ціни виробництва.

Мається три галузі з різними капіталами:

700 с+300 U

1300 с+700 U

4000 с+100 U

Норма додаткової вартості 100%.

 

Визначте:

а) ринкову вартість товару;

б) середню норму прибутку;

в) ціну виробництва для кожної галузі.

 

Варіант 20.

 1. Цінні папери, їх види.
 2. Еволюція визначення предмета політичної економії.
 3. Задача на визначення рентабельності на підприємстві

Підприємство виробило 100000 телевізорів за рік. Собівартість одного телевізора

200 грн. Реалізаційна ціна – 300 грн.

 

Визначте:

а) як зміниться прибуток підприємства, якщо воно зменшить собівартість телевізора на 10%.;

б) якою за нових умов буде рентабельність (норма прибутку) на підприємстві, на скільки вона зросте?

 

 1. Установіть відповідність між назвами стадій розвитку економічних систем та їхнім змістом

 1

Виникнення

А

Перетворення системи в цілісність, поширення нових форм взаємодії, диференціація лементів та ускладнення зв’язків між ними

2

Становлення

Б

Початкова стадія розвитку, пов’язана із зародженням у старій системі нових елементів, які формують нову структуру

3

Зрілість

В

Перетворення, пов’язані з припиненням існування системи, переходом систем-стадій одна в одну, реорганізацією системи як цілого тощо

4

Трансформація

Г

Досягнення структурно-організаційної тотожності елементів системи та загострення суперечностей, що виникають на основі їхньої глибокої диференціації

Last modified: Wednesday, 2 July 2014, 11:02 AM