Список літератури

 1. Базилевич В.Д., Базилевич К.С. Ринкова економіка: Основні поняття і категорії. Навчальний посібник. – К.: Знання, 2006.
 2. Башнянин Г.І., Шевчук Є.С. та ін. Політична економія: Навчальний посібник/ За ред. д.е.н. доц. Є.С.Шевчука. – 4-те вид. перероблене і  виправлене – Львів: «Магнолія плюс», видавець СПД ФОВ М.Піча, 2006.
 3. Бєляєв О.О., Бебело А.С. Політична економія: Навч.посібник /К.:, КНЕУ, 2001. – 328 с.
 4. Гальчинський А., Єщенко П., Палкін Ю. Основи економічної теорії. Підручник. – К.: Вища школа, 2006.
 5. Довбенко М.В. Сучасна економічна теорія (Економічна нобелелогія): Навч. посіб. – К. Вид. центр «Академія», 2005.
 6. Дорогунцев С.І., Гош О.П. Політична економія: Науковий курс. – К.: Оріяни, 2004.
 7. Зазимко А.З. Політична економія: Структурно-логічний навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2005.
 8. Економічна теорія. Політекономія. Підручник/ За ред. В.Д.Базилевича – 6-те вид., перероблене та доповнене. – К.: Знання – Прес., 2009.
 9. Економічна теорія: Підручник/ За ред. В.М.Тарасевича. – К.: Центр літератури, 2006.
 10. Економічна теорія: макро та мікроекономіка: Навч.посібник / Г.В.Ватаманюк,  С.М.Панчишин та ін. – К.: Видавн.дім «Альтернатива», 2001.
 11. Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1/ С.В. Мочерний (від.ред.) та ін. – К.: «Академія», 2000. – 864 с.
 12. Економічна енциклопедія У трьох томах. Т. 2/ С.В. Мочерний (від.ред.) та ін. – К.: «Академія», 2001. – 848 с.
 13. Економічна енциклопедія У трьох томах. Т. 3/ С.В. Мочерний (від.ред.) та ін. – К.: «Академія», 2002. – 952 с.
 14. Єщенко П.С., Палкін Ю.І. Сучасна економіка: Навчальний посібник. – К.: Вища школа, 2005.
 15. Колот А.М. Оцінювання навчальної діяльності студентів з урахуванням вимог Болонської декларації// Методичні та практичні аспекти застосування та розвитку системи контролю знань в університеті: Зб. Мат. Наук. –метод. конф. 26 січня-3 лютого 2004р. – К.: КНЕУ, 2004. -556 с.
 16. Кривенко К.Т., Савчук В.С., Бєляєв О.О. та ін. Політична економія: Навч. посібник / за редакцією д-ра екон. наук, проф. Кривенка К.Т. - К.:, КНЕУ, 2001. – 508 с.
 17. Кривенко К.Т. Теорія вартості і мінової вартості: дискусійні аспекти. - К.:, КНЕУ, 2005. – 226 с.
 18. Мочерний С.В. Політична економія. Навч. посібник / – К: Знання – Прес, 2002, - 687 с.
 19. Мочерний С.В. Політекономія: Підручник. – К.: Вікар, 2005.
 20. Основи економічної теорії: Підручник / За ред. акад. НАН України А.А.Чухна. – К.: Вища школа, 2001.
 21. Основи економічної теорії: політичний аспект: Підручник/ За ред. Г.Н.Климка. – 5-те вид. випр. – К.: Знання. Прес, 2004.
 22. Політекономія: Підручник/ Ю.В.Ніколенко та ін. – К.: ЦУЛ, 2003. – 412 с.
 23. Політична економія: Навч. посібн./ За ред. Г.А.Огняна. – К.: МАУП, 2003.
 24. Політична економія: Навч.посібн./ За ред. Г.Д.Тарасенка.- Донецьк: ДНТУ, 2002.
 25. Політична економія. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / За ред.. В.О.Рибалкіна, В.Г.Бодрова. К.- К. Академ. видав. 2004.
 26. Політична економія: Навч.-метод. посібн. для самост. вивчення дисципліни, - К.: КНЕУ, 2003.
 27. Якубенко В.Д.Базисні інститути у трансформаційній економіці. – К.: КНЕУ, 2004. – 252 с.
 28. Экономическая теория: Учебник для вузов /  Под ред. Добрынина А.И. и Тарасевича Л.С. 3-е изд. - СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, «Питер», 2002.
Last modified: Wednesday, 2 July 2014, 11:46 AM